กลับหน้าหลัก

 

เพลงลูกเสือ

หลักการสอนเพลงลูกเสือ

การร้องเพลงเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งของการบันเทิง ซึ่งสามารถร้องได้ทุกโอกาส

ความสำคัญของเพลง

1. เพลงมีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์

2. เพลงเป็นสิ่งที่แสดงถึงสติปัญญาและคุณธรรมของประเทศชาติ

3. เพลงเป็นสื่อกลางในการติดต่อและสร้างความเข้าใจอันดี

4. เพลงเป็นเครื่องมือพัฒนาอารมณ์ให้เบิกบานแจ่มใส

5. เพลงช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการร้องรำทำเพลง

1. เพื่อขับกล่อมอารมณ์ให้มีจิตใจผ่องใส

2. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง

3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีรักใคร่ในหมู่คณะ ปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง

4. เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด แก้การง่วงเหงา หาวนอนจากการเรียนและกิจกรรม

5. เพื่อช่วยเสริมความจำในบทเรียนให้แม่นยำยิ่งขึ้น

6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออก

ประเภทของเพลง

1. เพลงที่รู้จักกันทั่วไป

2. เพลงที่ร้องไล่กันรอบวง

3. เพลงที่มีลูกคู่

4. เพลงประสานเสียง

5. เพลงสนุกสนาน

6. เพลงประกอบท่าทาง

7. เพลงที่ร้องโต้ตอบ

8. เพลงมาร์ชปลุกใจ

เพลงที่ควรนำมาร้อง

1. เพลงที่ใช้ในโอกาสเฉพาะหรือโอกาสพิเศษเช่น เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงราชสดุดี

เป็นต้น

2. เพลงที่เกี่ยวกับความระลึกถึงประวัติศาสตร์ เช่น เพลงศึกบางระจัน ฯลฯ

3. เพลงปลุกใจหรือเพลงรักชาติบ้านเมือง เช่น เพลงสยามมานุสติ ฯลฯ

4. เพลงเกี่ยวกับความซาบซึ้งในศาสนา

5. เพลงประกอบบทเรียน

6. เพลงสนุกสนานทั่วไป ไม่หยาบคาย แต่แฝงด้วยคติธรรม ระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรมและคำสอน

อื่น

แนวปฏิบัติของผู้ร้องเพลง

1. แต่งกายสุภาพและเหมาะสม

2. ควรทำความเคารพผู้ฟังก่อนเริ่มร้องและเมือจบเนื้อร้อง

3. ควรแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องของเพลงที่ร้อง

4. การแสดงท่าทางประกอบขณะร้อง

5. ควรมีการสบตาผู้ฟังบ้าง

ผู้สอนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

1. ผู้สอนต้องมีความมั่นใจในตนเอง

- ต้องจำจังหวะและทำนองเพลงได้ดี

- ต้องจำเนื้อร้องได้หมด

- ต้องฝึกร้องและลองหลาย ครั้ง

- มีท่าทางประกอบ

2. ผู้สอนต้องร้องให้ฟังก่อน

- เพื่อให้เรียนรู้จังหวะ ทำนอง เนื้อร้อง และเค้าโครงของเพลง

- ควรร้องให้ฟังก่อน 1-2 เที่ยว

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร้องตามทีละวรรค

- ควรจะสอนเพลงสั้น ก่อน

4. ผู้สอนต้องให้สัญญาณการร้องเพลงก่อน เพื่อให้ผู้ร้องได้ร้องเพลงอย่างพร้อมเพรียงกัน เช่น การนับ

การปรบมือ หรือดูสัญญาณมือ

5. ผู้สอนต้องควบคุมจังหวะได้ดี

6. ผู้สอนต้องเลือกเพลงที่มีจังหวะง่าย

7. เวลาร้องต้องออกเสียงแต่พอดี อย่าออมเสียงหรือตะเบ็งเสียง ให้ร้องเต็มเสียงและใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน

เทคนิคการเป็นผู้นำร้องเพลง

1. แม่นเนื้อร้อง

2. แม่นทำนอง

3. ร้องชัด

4. ชัดสายตา

5. ท่าทางดี

6. มีเทคนิค

ขั้นตอนในการนำร้องเพลง

1. บอกชื่อเพลง

2. บอกเนื้อเพลงให้พูดตามทีละวรรค 2-3 เที่ยว

3. สอนทำนองโดยให้ร้องตามทีละวรรค 2-3 เที่ยว

4. สอนร้องพร้อมกัน

5. ใส่จังหวะปรบมือ กลอง อื่น

6. สอนท่าทาง (ถ้ามี)

7. สอนเทคนิคอื่น

 

ตัวอย่างเพลงประเภทต่าง

1. เพลงที่ใช้ในพิธีการ

2. เพลงประกอบบทเรียน

3. เพลงมาร์ชปลุกใจ

4. เพลงร้องไล่รอบวง

5. เพลงสนุกสนาน

6. เพลงร้องโต้ตอบ

7. เพลงที่รู้จักกันทั่ว ไป

8. เพลงที่มีลูกคู่

9. เพลงประกอบท่าทาง

1. ราชสดุดี

ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ ขอน้อมนบบาทบงส์พระทรงศรี

พระบาทมงกุฎเกล้าจอมเมาฬี ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา

ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย ให้มีใจรักชาติศาสนา

ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา เป็นอาภาผ่องพุทธวุฒิไกร

ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสง กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย

พระคุณนี้จะสถิตย์สนิทใน ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

2. วชิราวุธรำลึก

วชิราวุธพระมงกุฏเกล้า เจ้าประชา ก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส

พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย เทอดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี

ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณ เทอดบูชา ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี

มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

3. ลูกเสือธีรราช

เหล่าลูกเสือ ของธีรราช ทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล

มีจรรยา รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน

ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย

4. ลูกเสือไทย

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย

รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

แม้ลำบากตรากตรำก็ต้องทำให้สำเร็จ ทำ ทำ ทำ ข้าสัญญาว่าจะทำ

เสียชีพอย่าเสียสัตย์ รักชาติมั่นไว้ ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน

5. จับมือลูกเสือ

ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น มือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ำ)

ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือ จับมือ จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิท

ควรคิดยึดถือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือ (ซ้ำ) เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน (ซ้ำ)

6. คนมีปัญญา

คนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา (ซ้ำ) เมื่อมีลมพายุพัดมา

เมื่อฝนตกกระหน่ำ และน้ำก็ไหลเชี่ยว (ซ้ำ) บ้านของเขาก็ยังคงอยู่

คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนหาดทราย (ซ้ำ) เมื่อมีลมพายุพัดมา

เมื่อฝนตกกระหน่ำ และน้ำก็ไหลเชี่ยว (ซ้ำ) บ้านของเขาก็พังทลาย

7. ฉันรอเธออยู่

รอฉันรอเธออยู่ แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด เธอจะมา เธอจะมา เมื่อไร

นัดฉันไว้ทำไมไม่มา ฉันเป็นห่วง ฉันเป็นห่วงตัวเธอ ได้แต่เก้อชะเง้อแลหา

นัดไว้ทำไมไม่มา โอ้เธอจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อย รีบหน่อย รีบหน่อย รีบหน่อย

วิ่งหน่อย วิ่งหน่อย วิ่งหน่อย

8. รอบกองไฟ

โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า สุขอุราเมื่อเรามาพร้อมหน้ากัน

คืนวันนี้มีสุขหมดเรื่องทุกข์รับความสำราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ

ไฟมันลุกมันมีความร้อน ไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด

สุขฤทัยร่วมวงเฮฮา(ซ้ำ)

9. มองหา

มอง มองหา ขวัญตาเจ้าอยู่แห่งใด มอง มองไป ขวัญใจทำไมไม่มา

เธอบอกให้พี่มารอ โอ้น้องมาทำพี่ได้ เป็นเพราะเหตุอันใด ขวัญใจ ทำไมไม่มา (ซ้ำ)

มองเสียจนเก้อ คู่รักเธอนั้นคือใครกัน มอง มอง ไปจิตใจไหวหวั่น คู่รักฉันคล้ายกันกับเธอ

10.กังหันต้องลม

ยามกังหันต้องลม เป็นวงกลมเมื่อลมโชยมา (ซ้ำ)

มองดูเห็นสุริยา (ซ้ำ) จากฟากฟ้ามาสู่แดนดิน รีดดิงๆๆ

ถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งน้องเลย ถ้ารักพี่จริงอย่าทิ้งพี่เลย (ซ้ำ) รีดดิงๆๆ

ยามเราพรากจากกัน คงมีวันได้มาพบหน้า คงมีวันได้มาพบหน้า

ถึงจะห่างกันแสนไกล (ซ้ำ) พวกเรามั่นไว้ในอุดมการณ์ รีดดิงๆๆ

11.สวรรค์บันดาล

สวรรค์บันดาลดลให้เรามา ให้พวกเรามาพบกันวันใหม่ เจอะกันวันนี้ดีอกดีใจ

รื่นเริงกันไป ไม่รู้โรยรา จะอยู่แห่งไหนเพลินใจเพลินตา จะอยู่เมืองฟ้าเพลินตาเพลินใจ

สวรรค์บันดาล

12.ความเกรงใจ

ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ เกิดเป็นคน

ถ้าหากไม่เกรงใจใคร คนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจำตน

13.อับราฮัม

อับราฮัม มีบุตรเจ็ดคน บุตรเจ็ดคน มีบิดาชื่ออับราฮัม คนหนึ่งตัวเล็ก

คนหนึ่งตัวใหญ่ ไม่มีใครแข็งแรงสักคน

(ยกมือซ้าย,ยกมือขวา,ยกเท้าซ้าย,ยกเท้าขวา,ส่ายสะโพก,โยกศีรษะ,หมุนรอบตัว)

14.หากว่าเรากำลังสบาย

หากว่าเรากำลังสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง) หากว่าเรากำลังสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง)

หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดใดทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง)

(ผงกหัว,กระทืบเท้า,ส่งเสียงดัง,ออกท่าทาง)

15.กามนิต

กามนิตยอดชาย จะไปค้าขายที่โกสัมพี บุญและโชคหนุนนำมาพบสาวงาม

กำลังกวนหยี กามนิตตกใจ กระโดดเข้าไป ขอกวน…………ที

16.ลูกเสือเฮฮา

มามารำ ร้องเพลงลำนำ ร่วมกันเฮอา ถึงยามสนุกเราสุขนักหนา

ทุกข์ใดไม่มากวนใจ ร้องรำด้วยความสำราญ ถึงเวลางานไม่เคยทิ้งไป

หนักเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน พวกเรายิ้มได้ด้วยไมตรี ลูกเสือเรานี้สุขีร่วมใจ

เท่งป๊ะ เรามาผ่อนคลายสบายอุรา เร็วลูกเสือมาเฮฮาด้วยกัน

17.ดีกว่าอยู่บ้าน

อยู่บ้านนอนดีดี ไม่ว่าดีมาเข้าอบรม แรกมีใจระทมมาอบรมไม่สนใจ

นานนานไปจึงเห็นคุณค่า ได้วิชาจึงรักลูกเสือไทย ลูกเสือนั้นมีระเบียบวินัย

เหนื่อยยากลูกเสือบากบั่น ช่วยเหลือกันดังปฏิญาณ

18.เจ้านกน้อย

เจ้านกน้อยคล้อยบินสู่เวหา เจ้าถลาเล่นลมเพลินฤดี บิน บินถลา

ถลาเล่นลม บินล่อง บินลอย บินถลา ถลาเล่นลม บินล่อง บินลอย

19.เดี๋ยวเดียว

เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้

แปลกใจเรารักกันได้อย่างไร (ซ้ำ) เรารักกันได้ เพราะลูกเสืออย่างเดียว

20.สวัสดีพบเธอ

สวัสดี วันนี้มาพบเธอ (ซ้ำ) ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจ

เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร (ซ้ำ) เรามาร้องเพลงไปให้ฤทัยเบิกบาน

ตบมือกันให้พร้อมเพรียง (ซ้ำ) โยกตัวไปซ้ายขวาเอียงให้เอนเอียงตามกัน

หมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน (ซ้ำ) จับสะเอวซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถิดเอย

21.ยินดี

วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน (ซ้ำ) ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป มาเถิดมาเรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทำให้การลูกเสือเจริญ

22.แว่วเสียงแคน

ยามสนธยา เหล่านกกาบินกลับรัง เสียงแคนแว่วดังชวนให้ฟัง นะเจ้าเอย

โอ้นวลเอ๋ยช่างเพลินอุรา แลนแลนแตแต่แลแลน (ซ้ำ)

มาฟังเสียงแคนกันเถิดหนา แสงเดือนเยือนส่องฟ้า ส่องแสงมาดังเช่นเคย

อย่าทำเฉยมาซิมารำ เจ้างามล้ำของเรียมนี่เอย แลนแลนแตแต่แลแลน (ซ้ำ)

23.สาวน้อยตักน้ำ

ยามเมื่อน้ำแห้งลง โฉมยงนั่งลงตักน้ำ สาวเอยสาวคนงาม นั่งลงตักน้ำ

เห็น…………………ในทะเล

24.ค่ายพักแรม

วันนี้รื่นเริง สำราญสุขสันต์อุรา พวกเราได้มา มา อยู่ค่ายพักแรม เราร้องเรารำ

ยามเมื่อมาพักแรม สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม พักแรมสุขสันต์อุรา (ซ้ำ)

25.ดอกลั่นทม

โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้าเด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเล่น

เด็ดดม เด็ดดม

26.ลมเพลมพัด

ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไว ลมเอยลมพัดอะไร (ซ้ำ)

ฉันจะบอกให้ ลมพัด………………..

27.ลิงกับเสือ

ลิงก็จับมือเสือ เสือก็จับมือลิง จับกันไม่เบื่อ ลิงจับ…..เสือ

เสือจับ…..ลิง

28.นกแก้ว

นกเอ๋ยนกแก้ว เจ้าบินไปแล้วเจ้าอย่าบินไปลับ บินไกล เกินไประวัง

โดนจับ ขอเชิญเจ้ากลับมาไวไว

29.ค่ายลั่น

แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ พวกเราแจ่มใสเมื่อมาอยู่ค่ายร่วมกัน

พวกเราล้วนอยู่ในหมู่เรานั้น ทุกข์สุขร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ชาติไทย

ตื่นเถิดหนา อายนกกามันบ้าง อยู่ค่ายกว้างขวาง แล้วเราสนุกสุขศรี

ไม่มีแม่อยู่ ผู้กำกับคนดี ช่วยหาวิธีผจญภัยนานา

เสื้อผ้านี้มีชุดเดียวเข้าค่าย ลำบากยากกายพวกเราไม่เคยหน่ายแหนง

อยู่ค่ายเหมือนบ้าน มีป่าเป็นกำแพง พวกเราร่วมแรงร่วมใจพัฒนา

ค่ายจะหมองคลอน้ำตายามเศร้า แข่งกันว่าเขา แล้วเราเศร้าใจจริงฉัน

ค่ายมีน้ำใจ ใสแจ่มทุกวัน รักค่ายไหมนั่นเมื่อค่ายลั่นความจริง

30.ป่าดงพงพี

ป่าดงพงพีของไทยเรานี้มีเกินพอ อย่ามัวรีรอขอเชิญช่วยกันขมันขมี

ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต์ หลากพันธ์ไม้งามสดสี ตื่นเถิดเรายามเช้ามุ่งงานทันที

จอบและเสียมของเราก็มี สินทรัพย์ทวีด้วยกสิกรรม (ซ้ำ)

ป่าดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน อยู่ในไพรวัลย์รักดินถิ่นไทยใจหรรษา

แหล่งธารน้ำซ่านหลั่งไหล หว่างไพรนี้งามหนักหนา ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปอง

คุณค่า หมั่นขยันทุกวันเวลา สินทรัพย์ได้มาด้วยกสิกรรม (ซ้ำ)

31.ก่อนจะจากกันไป

ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุกๆท่าน (ซ้ำ)

ถึงตัวไปใจนั้นไม่แปรผันและห่างไกล

แม้ว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่ (ซ้ำ)

ขอโชคดีมีชัย หมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล (ซ้ำ)

32.ลาลาก่อน

ลา ลา ก่อน จำจรจะต้องขอลา ลาแล้วโอ้แก้วตา ถึงเวลาจำลาจากจร

จำลาจาก จำพรากจากดวงใจ ถึงตัวพี่อยู่ไกล แต่หัวใจยังใฝ่ถึงเธอ

ขอรักมั่นทุกวัน ฉันขอรักเธอ อยู่ไหนใจพร่ำเพ้อ ขอรักเธอแต่เพียงผู้เดียว(ซ้ำ)

33.เงาะหรือแงะ

เงาะหรือแงะ มันแปลกดีแฮะ นั่นแงะหรือเงาะ (ซ้ำ)

กลมๆ แล้วก็มีขนด้วย (ซ้ำ) โอ้แม่คนสวย นี่เงาะหรือแงะ

34.ยัก

ยิ่งยักเราก็ยิ่งมัน ยิ่งมันเราก็ยิ่งยัก เรามา ยัก ยัก ยัก

เรามายักให้มันเฮฮา โปรดหมุนตัวไปรอบ รอบ ก่อนจึงย้อนคืนมา

เรายักเอวไปทางซ้าย เราย้ายเอวไปทางขวา เรามายักซ้ายขวา

เรามายักกัน ให้ฮาเฮ ลา หลั่น ลา หลั่น ลา หลั่น ลา ลา หลั่น ลา หลั่น ลา หลั่น ลา

35.สามัคคีชุมนุม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างคุมใจรักสมัครสมาน

ล้วนมิตร จิตชื่นบาน สราญเริงอญุ่ทุกผู้ทุกนาม

(สร้อย)อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี

ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี

กิจใด ประสงค์มี ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม

พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง(สร้อย)

ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตรายขจัดขัดขวาง

ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณ พระกรุณา(สร้อย)

สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา

สยามรัฐจักวัฒนาปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง กระเดื่องแดนดิน(สร้อย)

36.ตะละบุ่ม

ตะละบุ่ม บุมบุ๊ม แม่เนื้อนุ่มบัวบาน (ซ้ำ) พี่นอนคนึง คิดถึงเธอมานาน (ซ้ำ)

โอ้แม่ตาหวาน อย่าทำให้ฉันยืนงง

ดอกเอ๋ย……………………..เจ้าดอก…………………….ขอเชิญ………..

ออกมาร่ายรำเอย

37.ใจประสานใจ

มองแววตาทุกคน เปี่ยมลุขล้นระคนสุขสันต์

ยิ้มแย้มเข้าใจกัน ตาสบประสานไมตรีฉายมา

ดวงฤทัยทุกดวงถ่วงด้วยรักและแรงศรัทธา ปรารถนาในสิ่งเดียวกัน

ความคลางแคลงหายไป โลกสดใสคืนมาอีกครา

ฟ้าหลังฝนงามตาความมืด โรยรามลายหายพลัน

มีแต่ความเข้าใจอุ่นไอรักไมตรีต่อกัน ผ่านมานั้นลืมมันลบไป

***ร้องเถิดร้องเพลงกัน ประสานรอยรักในใจ ลบรอยร้าวภายในอุรา

ร้องเถิดร้องเพลงกัน จับมือกันไว้ดีกว่า หันหน้ามาเข้าใจกัน****

อันคนเราทุกคน ต่างเกิดมาควรพาพึ่งกัน มีไมตรีสัมพันธ์ โลกนั้นสดใส

จงมารวมพลังเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงฤทัย จับมือกันเดินก้าวไป

มุ่งสู่จุดหมายอนาคตเรา

38.ช้าง

ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวยาว

เรียกว่างวง มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตา หางยาว

39.หมู

หมู หมู หมู น้องเคยเห็นหมูหรือเปล่า หมูมันตัวอ้วนไม่เบา ผัดเผ็ด

ใบกระเพรา และต้มยำ(ซ้ำ) กินหมูประจำอ้วนพี

40.หนู

หนู หนู หนู น้องรู้จักหนูหรือเปล่า หนูมันชั่วร้ายไม่เบา มันกัดกินเอา

ข้าวในนา (ซ้ำ) มันกัดเสื้อผ้าของเรา

41.เสือ

เสือ เสือ เสือ น้องเคยเห็นเสือหรือเปล่า เสือมันตัวโต หน้าอูม

ใครคางทูมต้องเขียนเสือ ใครรักลูกเสือต้องหมั่นเพียร หมั่นเล่า หมั่นเรียน เขียนอ่าน

42.ยิ้ม

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มมาหน้าตาหวานชื่น ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่นอุราอย่ามัวรอ(ซ้ำ)

มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย

43..พวงมาลัย

โอ้เจ้าพวงมาลัย เจ้าจะลอยไปคล้องใครกันแน่ (ซ้ำ)

รักใครชอบใคร ให้จริงแท้เอาให้แนาสักราย

อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอม สิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย

ยามนั้นเจ้าจะอาย เขาไม่อยากชมต้องระทมตรมใจ

อยากเป็นหงส์เหินหาว อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล อยู่ที่บ้านไม่ชอบใจ

หนีมาอยู่ค่ายสุขใจจริงเอย เอ๊ย..โอ..ละหน่าย…………………..

44.แห่พวงมาลัย

โห่………………………………… ฮิ้ว ( ครั้ง)

แล้วจัดแจงแห่มาลัย….ไปให้ประธาน (ซ้ำ) เราหมู่บริการสำราญใจเอย

(สร้อย) เอ๊ย โอละหน่าย โอละหน่าย หน่อยเอย เอ้อ เอ่อ เออ เออ เอย

เอ๊ย เออ เอ๊ย เอ๊อ เอิง เอย

แล้วชักชวนทุกหมู่…….ที่เดินผ่าน (ซ้ำ) แห่กับหมู่บริการสำราญใจเอย (สร้อย)

พวงมาลัยพวงนี้…..จากดวงใจ (ซ้ำ) จากลูกเสือไทย ……………..เอย (สร้อย)

แห่กันไปรำกันไป…..ให้สนุก (ซ้ำ) เราลูกเสือไม่มีทุกข์ มีแต่สุขใจเอย (สร้อย)

เวียนจากขวาไปซ้าย…..ได้ รอบ (ซ้ำ) แล้วนำพวงมาลัยมอบ……แก่ท่าน

ประธานเอย (สร้อย)

45.ลูกเสือตบมือ

ตบมือให้ดัง อย่ามัวนั่งนิ่งเฉย ตบมือกันเถิดเหวย เพื่อนเอยลูกเสือไทย

ตบมือให้ดัง เจ็บก็ช่างมันปะไร อย่ามัวนั่งเป็นทุกข์ สนุกกันเข้าไว้

นั่งนิ่งอยู่ทำไม จิตใจจะหมองเศร้า เกิดมาเป็นคน อย่าทำตนให้ซึมเซา (ซ้ำ)

46.ลูกเสืออย่าช้า

เอ้า ฮ้า เฮ ฮา ชักช้าอยู่ใย ลูกเสือ ฮ้า ไฮ เร็วรีบไปให้ทันเวลา

ลูกเสือ ฮิ ฮิ เร็วเข้าซิเขามีใหม่มา เอ้า ฮ้า เฮ ฮา เร็วๆ รีบมาเข้าห้องอบรม

47.มาร้องเพลงกัน

มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลันทันที

แล้วเราก็หันหน้ามา หากัน แล้วยิ้มให้กันตบมือ 5 ที (ป๊าบ ป๊าบ ป๊าบ)

เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา สนุกนักหนา.............. ส่ายเอว 5 ที เอ้า 1 2 3 4 5

48.สัญญาณนกหวีด

ยาวหนึ่งครั้ง เราฟังได้ความว่าหยุด เป่ายาวเป็นชุด เราต้องรีบรุดไปต่อไป

สั้นติดต่อกัน เราพลันเข้าแถวทันใด สั้นยาวนั้นไซร้ เรารีบไปเพราะมีเหตุการณ์

นายหมู่มานี่ ฟังซีสั้นสามยาวหนึ่ง ลูกเสือรำพึงจดจำคำนึง นี่คือสัญญาณ

49.แกรนด์ฮาวล์

เรียก แพค แพค แพค ขานแพค แล้วทำวงกลม ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม

ลงนั่งยองๆ หงายมือแล้วก็ร้อง อาเคล่า เราจะทำดีที่สุด

กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ บอกนะว่า จงทำดี จงทำดี จงทำดี

นี่คือหน้าที่หมู่บริการ ทุกคนก็ชม เราจะทำดีที่สุด เสร็จสิ้นพิธี แกรนด์ฮาวล์

50.ทะเล

ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล่ ทะเล้ ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล่ ทะเล้

ลัน ลั้น หล่า ลัน ลั้น หล้า (ซ้ำ)

51.ทะเลสวย

โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล

หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล

52.สุขดวงใจ

สุขดวงใจที่ได้มาพบหน้า สุขอุราที่ได้มาพบกัน ถึงจะอยู่บ้านไกล บ้านใกล้

จะอยู่แห่งไหนก็ไทยด้วยกัน โอ่ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ่ มาร้องไชโยให้ลูกเสือพร้อมกัน

ไชโย ไชโย ไชโย

หลั่น หลั่น ลา หลั่น ลา หลั่น ลา หลั่น หลั่น ลา หลั่น ลา หลั่น ลา

หลั่น หลั่น ลา หลั่น ลา หลั่น ลา

53.เดี๋ยวเดียว

เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้

แปลกใจเรารักกันได้อย่างไร (ซ้ำ) เรารักกันได้ เพราะลูกเสืออย่างเดียว

54.ยินดีที่รู้จัก

ยินดีที่รู้จัก เพื่อนที่รักขอเชิญร่วมจิต เรารักกันฉันมิตร รักสนิทเหมือนพี่น้องกัน

ยินดีที่รู้จัก เพื่อนรักขอร่วมใจมั่น ขอให้ผูกสัมพันธ์ ร่วมรักกันให้นานเถิดเอย

55.พรวนดิน

พรวนดินกันเสียให้หมด จะปลูกข้าวโพดสาลี โอ้เจ้าดวงชีวา

เจ้าไม่เมตตาตัวพี่ ข้าวโพดสาลี ข้าวโพดสาลี ป่านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ำ)

56. ตรงต่อเวลา

ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา

ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา

เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา

วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร (ซ้ำ)

57.ลูกเสืออยู่ไหน

ลูกเสืออยู่ไหน (ซ้ำ) จะต้องไปหา (ซ้ำ) อยู่ไกลนักหนา แม้ขอบฟ้าบัง คิดถึงเธออยู่

ไม่เคยคิดชัง... ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน (ซ้ำ)

58.รอ

รอฉันรอเธออยู่ แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด เธอจะมาเธอจะมาเมื่อใด นัดกันไว้ทำไมไม่มา

ฉันเป็นห่วง ฉันเป็นห่วงตัวเธอ ให้ฉันเก้อ ชะเง้อคอยหา นัดไว้ทำไมไม่มา โอ้เธอจ๋า อย่าช้า

เร็วหน่อย รีบหน่อย ๆๆ เร่งหน่อยๆๆ

59.ของใคร

นี่มือ นี่มือใช่ไหม (ซ้ำ) ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง กระทบกันให้มันครื้นเครง (ซ้ำ)

ฟังแล้วเป็นเพลง ชื่นใจ ชื่นใจ (ซ้ำ)

60.จำ

จำ จ้ำ จำ บอกให้จำทำไมมกลับลืม ลืม ลื้ม ลืม บอกให้ลืมทำไมกลับจำ

แหมมันน่าขำบอกให้จำทำไมกลับลืม แหมมันน่าขำบอกให้ลืมทำไมกลับจำ

61.วน

วน วน วน พวกเราวนให้มันรอบตัว (ซ้ำ) จับมือ จับแขน จับไหล่ (ซ้ำ)

พอจับที่ใจ อุ๊ยกลัวๆ

62.เรือแจว เรือพาย

แจว แจว แจว แล้วก็ พาย พาย พาย พาย พาย พาย แล้วก็ แจว แจว แจว

แสนสนุกสุขสบาย เมื่อลงเรือพาย เรือแจว

พาย พาย พาย แล้วก็ แจว แจว แจว แล้วก็ พาย พาย พาย

แสนสนุกสุขสบาย เมื่อลงเรือพาย เรือแจว

63.เรือแจว

แจวแล้วมาแจวจ้ำจึก น้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปหาของ (ซ้ำ)

ขอเชิญนวลน้องลุกขึ้นมาแจว (ขอเชิญหมู่สอง ลุกขึ้นมาแจว)

64.ยิ่งยักยิ่งมัน

ลา ลา ลา........... ยิ่งยักเราก็ยิ่งมัน ยิ่งมันเราก็ยิ่งยัก เรามายัก ยัก เรามายักให้มัน

ฮาเฮ เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......

เรายักเอวไปทางซ้าย เราย้ายเอวมาทางขวา เรามายักซ้ายขวา ยักซ้ายขวา ให้มัน

ฮาเฮ เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......

65.แมลงวัน แมลงหวี่

แมลงวัน แมลงหวี่ แมลงหวี่ แมลงวัน ยุ่ง ยุ่ง ยุ่ง เพราะมันตีกันแมลงวัน แมลงหวี่

66.คุณไม่รักทำไมไม่บอก

คุณไม่รักทำไมไม่บอก (เป่ายิ่งฉุบ ) มาลวงมาหลอกกันเล่นทำไม (ปั่นแปะๆ)

โอ้คนหลายใจ (จ้ำจี้ ) ฉันทนไม่ไหวแน่ๆ (โอ๊ยเสียวๆ)

67.สุขกันเถอะเรา

สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม จับมือกันไว้ แล้วยักเอวยักไหล่

หมุนตัวกลับไป หมุนตัวกลับมา อย่ามัวรอช้า เปลี่ยนคู่มาเร็วไว

68.ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้

มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป คดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมการงาน

69.สามัคคีชุมนุม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรักสมัครสมาน

ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม

(สร้อย) อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี

ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี

กิจใดถ้าประสงค์มี ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม

พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง

(สร้อย)...........................................................

ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตรายขจัดขัดขวาง

ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณพระกรุณา

(สร้อย)...........................................................

สามัคคีแหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา

สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน

(สร้อย)........................................................

70. ชิงลันชอง

ชิงชิงลันชอง ลันชิงลันชอง กูมาลาเอ ( ซ้ำ )

เมเมมอง ลันชิงวองวอง ซิอาเวอาเว ( ซ้ำ )

อุมบาอุมบาเอ บาอุมบาอุม บาอุมบาเอ ( ซ้ำ )

ท่าประกอบ

1. ชิงชิงลันชอง ลันชิงลันชองลากูมาลาเอ - ยืนตบมือชูแขนไปทางซ้าย ( ท่อนซ้ำให้เปลี่ยน

เป็นทางขวา )

2. เมเมมองลันชิงวองวองซิอาเวอาเว - นั่งยองๆ บนส้นเท้ามือแตะหน้าขาซ้ายที ขวาที

ตามจังหวะ

3. อุมบาอุมบาเอ ลาอุมบาอุมบาอุมบาเอ - ยืนกระโดดสลับเท้าหมุนตัวไปข้างหน้า พร้อมกับ

โยกแขนขึ้นลงตามจังหวะ ขณะที่โยกมือขึ้นลง

ให้กำมือยกเว้นนิ้วหัวแม่มือทั้งสองมือ ตั้งขึ้น

( ท่อนซ้ำให้ทำท่าเดิมแต่หมุนตัวมาทางซ้าย

71.ตบมือ

ตบมือข้างซ้าย ตบมือข้างขวา ทุกคนสนุกเริงร่า ตบมือข้างขวา ตบมือข้างซ้าย

 

72. รวมเงิน

รวมเงิน รวมเงินให้ดี รวมเงินทั้งทีอย่าให้มีผิดพลาด ผู้ชายนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ) ผู้หญิง

เก่งกาจมีค่าห้าสิบสตางค์ รวมเงิน...............บาท

73. รักกันไว้เกิด

(สร้อย) รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย

จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น

เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่

เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม

ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย

ในสายตาบอกสายสัมพันธ์

(สร้อย)

ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลา

พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว

สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น

บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น

(สร้อย)

แหลมทองโสภาด้วยบารมี

ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส

ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้

เราพร้อมพลีใจป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์

(สร้อย)

74. สยามานุสติ

คำร้อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่

หากสยามยังอยู่ยั้งยืนยง เราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย

หากสยามพินาศลงไทยอยู่ ได้ฤๅ เราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทย

ใครรานใครรุกด้าวแดนไทย ไทยรบจนสุดใจขาดดิ้น

เสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงาม

75. รักเมืองไทย

* รักเมืองไทยชูชาติไทยทะนุบำรุง ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย

รักเมืองไทยชูชาติไทยทะนุบำรุง ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย

เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ) ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใคร (ซ้ำ)

ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใด ถ้าข่มเหงไทยคงได้เห็นดี (ซ้ำ *)

เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ) เรารักเพื่อนบ้านเราไม่รานรุกใคร (ซ้ำ)

แต่รักษาสิทธิ์อิสระของไทย ใครทำช้ำใจไทยจะไม่ถอยเลย (ซ้ำ*)

เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ) ถ้าถูกข่มเหงแล้วไม่เกรงผู้ใด (ซ้ำ)

ดั่งงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ เรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอย (ซ้ำ*)

76. ตื่นเถิดชาวไทย

* ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับใหลลุ่มหลง ชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลาย

ถ้ามัวหลับมัวหลงเราก็คงละลาย เราต้องเร่งขวนขวาย ตื่นเถิดชาวไทย

บ้านเมืองยามเฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง ก็อย่าลืมขวนขวาย

เผลอตัวศึกมาเราจะพากันตาย จำไว้เถิดสหาย ตื่นเถิดชาวไทย (ซ้ำ*)

ชาติไทยเราไม่น้อมยอมใคร จะสู้จนชีพสลาย หวังผดุงแหลมทอง

เราพี่น้องหญิงชาย อย่าให้ชาติสูญหาย ตื่นเถิดชาวไทย (ซ้ำ*)

77. แหลมทอง

* แหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทย รักกันไว้เราพวกไทยในแดนทอง

แหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทย รักกันไว้เราพวกไทยในแดนทอง

แหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทย แล้วย้ายแยกแตกกันไปเป็นสาขา

ไทยสยามอยู่แม่น้ำเจ้าพระยา และปิงวังยมนาน่านนที (ซ้ำ*)

โขงสาครไทยก็จองครองที่ถิ่น สาละวินไทยใหญ่อยู่เป็นที่

ไทยอิสลามอยู่ลำน้ำตานี ต่อลงไปไทยก็มีอยู่เหมือนกัน (ซ้ำ)

ขอพวกเราชาวไทยในแดนทอง หมายใจปองผูกรักสมัครมั่น

ไทยสยามมุ่งจิตคิดสัมพันธ์ ผูกไมตรีทั่วกันในแหลมทอง (ซ้ำ)

78. ต้นตระกูลไทย

(สร้อย) ต้นตระกูลไทย ใจท่านเหี้ยมหาญ รักษาดินแดนไทย ไว้ให้ลูกหลาน สู้จนสูญเสีย

แม้ชีวิตของท่าน เพื่อถนอมบ้านเมืองไว้ให้เรา ลุกขึ้นเถิด พี่น้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า รักชาติยิ่งชีพของเรา

เหมือนดังพงศ์เผ่าต้นตระกูลไทย

ท่านพระยารามผู้มีความแข็งขัน สู้รบป้องกันมิได้ยอมแพ้พ่าย พระราชมนูทหารสมัยกู้ชาติ แสดง

ความสามารถด้วยชัยชนะมากหลาย เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ท่านเป็นแม่ทัพชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์

สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีศัตรูแพ้พ่าย เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้าหาญยิ่งนัก

ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย (สร้อย)

หมู่ผู้คนสำคัญ หัวหน้าชาวบางระจันที่เราหาชื่อได้ นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรร

พันเรือง นายทองแสงใหญ่ นายโชติ นายทองเหม็น ท่านพวกนี้ล้วนเป็นผู้กล้าหาญชาญชัย นายจันหนวดเขี้ยวกับ

นายทองแก้ว ทำชื่อเสียงเพริดแพร้วไว้ลายเลือดไทย ชาวบางระจัน สำคัญยิ่งใหญ่ เป็นต้นตระกูลของไทยที่ควร

ระลึกตลอดกาล (สร้อย)

องค์พระสุริโยทัย ยอดยิ่ง หญิงไทย สละพระชนม์เพื่อชาติ ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร

ป้องกันถลาง นคร ไว้ด้วยความสามารถ ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนักรบสตรี กล้าหาญองอาจ ป้องกันอีสาน ต้านศัตรู

ของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย (สร้อย)

79. บทร้องสร้อยเพลง

ใครมาเป็นเจ้า.......เข้าครอง......คงจะต้องบังคับ........ขับใส.......

เคี่ยวเข็ญยันค่ำ.....กรำไป ตามนิสัยเชิงเช่น.....ผู้เป็นนาย......

เขาจะเห็นแก่หน้า......ค่าชื่อ.....จะนับถือพงศ์พันธ์..........

นั้นอย่าหมาย........ไหนจะต้องเหนื่อยยาก.....ลำบากตาย......

ไหนจะอายทั่วทั้ง........โลกา

80. ยิ้ม

ยิ้ม ยิ้ม กันเถอะนะ ยิ้มแล้วพาคลายเศร้า

ยิ้มพาให้คลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ

ยิ้มนั้นพาสุขล้ำ ทำเรื่องยากเป็นง่าย

ยิ้มให้กันเมื่อไร เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี

81. ยามเย็น

แสนเพลินใจที่ได้มาเดินเล่น ลมเย็น จวนตะวันตกดิน

เสียงนก น้ำตกไหลริน (ซ้ำ) ยามได้ยินแสนเพลิดเพลินใจ

82. .ไก่

ไก่เอาไว้ที่แก้ม ปลาเอาไว้ที่ปาก เต่าเอาไว้ที่ตา เอา ม้าไว้ที่จมูก

ล้า ลา ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า ลา ล้า ลา ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า ลา

ลิงเอาไว้ที่ไหล่ ไข่เอาไว้ที่แขน เอา แฟน ไว้ในดวงใจ

ล้า ลา ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า ลา ล้า ลา ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า ลา

83. ตบมือ

ตบมือให้ดัง ร้องเพลงให้พัง สักหน่อยได้ไหม (ซ้ำ)

อย่างน้อยรอยยิ้มก็ได้ (ซ้ำ) สนุกกันไปอย่าได้ตรอมตรม สนุกกันไปเมื่อได้มาพบกัน

84. ลูกเสือเดินขึ้นเขา

ลูกเสือเดินขึ้นเขา แบกกระเป๋าทำตัวเบา (ซ้ำ)

ใส่รองเท้าสีน้ำตาลเก่า (ซ้ำ) ยกมือขึ้นเกาที่หัวเบา (แขน ขา ไหล่)

85. ผีเสื้อ

บิน บินบิน บินแล้วก็ตอม แม่ดอกพะยอม น่าตอมเหลือที่ ฉันเป็นผีเสื้อแสนดี (ซ้ำ)

บินตอมดอกนี้ดอกนั้นเรื่อยไป ปีฉันมีเสน่ห์ หนวดฉันเก๋กว่าใคร รูปร่างอวบอัดเหลือใจ

เชฟฉันไฉไลสะบัดไหวไปมา เชฟฉันไฉไลสะบัดไหวตามลม

86. ลูกช้าง

ลูกช้างทำไมจึงตัวใหญ่ ลูกไก่ทำไมจึงตัวเล็ก (ซ้ำ)

คิดจนปวดหัวคิด จนปวดหัวคิด ก็คิดไม่ออก (ซ้ำ)

ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลัน ล้า ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลัน ลา (ซ้ำ)

87. คนรัก

คนรักฉันอยู่ที่ไหน นานแล้วไม่ได้เจอะเจอ

คนรักฉันคล้ายกับเธอ กับเธอที่อยู่....................กับเธอที่อยู่.................

88. เพื่อนรัก

เพื่อนเอ๋ยเพื่อนรัก ฉันเคยรู้จักเพื่อนรักอยู่ไหน (ซ้ำ)

ลุกขึ้นยืนแล้วจ้องมองไป (ซ้ำ)

เอ๊ะนั่นไง อยู่หมู่.......นั่นเอง

89. ดูฟ้า ดูดิน

แหงนมองดูฟ้า แล้วก้มหน้ามองดิน นกนางนวลถลาบิน โน่นแนะบินไปสุดตา โน่นแนะบินไม่กลับมา

เหลียวมองทางซ้าย แล้วย้ายไปทางขวา หมุนตัวไปมา โน่นแนะกาบินกลับรัง (ซ้ำ)

90. เคยชิดใกล้

ทุกวันเราเคยชิดใกล้ สุขดวงใจที่ได้มาพบเจอ

เรารักทุกคนนะเออ (ซ้ำ) คิดถึงเธอไม่ลืมไม่เลือน

คิดถึงเธอทุกลมหายใจ

91. ดึง

ดึง มาดึงเสื้อผ้า พี่จ๋าอย่างดึงอย่าดึง

สาลิกาบินมาจับต้นสัก (ซ้ำ) เห็นหน้าคนรัก อยากดึง อยากดึง

92. ในหมู่ลูกเสือ

ในหมู่ลูกเสือเมือเรามาร่วมอยู่ ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหน้าที่ทุกอย่าง

ต่างช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่าง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย

93. แฟนลูกเสือ

แล่น แล่น แต แต่ แล แลน ใครอยากมีแฟนมาเป็นลูกเสือ

ร้องเพลง เล่นเกม ไม่เบื่อ (ซ้ำ) ลูกเสือเขาดีจริง (ซ้ำ)

แล่น แล่น แต แต่ แล แลน ใครอยากมีแฟนขอเชิญเข้ามา

ล้อมวงร้องรำทำท่า (ซ้ำ) มะมาสนุกด้วยกัน (ซ้ำ)

94. แหล่กฎลูกเสือ

กฎที่หนึ่ง พึงจำให้ดี ลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้

กฎที่สอง นั้นรองลงไป ต้องภักดีในผู้มีพระคุณ

กฎที่สาม นั้นบำเพ็ญบุญ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทั่วไป

นะเธอ อย่าลืม อย่าลืม นะ นะ เธอ อย่าลืม อย่าลืม

กฎที่สี่ นี้น่าคิด จงเป็นมิตรของคนทั่วไป

กฎที่ห้า ท่านว่าเอาไว้ มารยาทนั้นไซร้กราบไหว้งาม

กฎที่หก นรกไม่ตาม เพราะน้ำใจงามกรุณาสัตว์มัน

นะเธอ อย่าลืม อย่าลืม นะ นะ เธอ อย่าลืม อย่าลืม

กฎที่เจ็ด จงเชื่อจงฟัง ในคำสั่งโดยดุษฎี

กฎที่แปด ยิ้ม ไว้ซี ลูกเสือที่ดีไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

กฎที่เก้า ออมไว้ยามยาก จะไม่ลำบากเงินทองมากมี

กฎที่สิบ ประพฤติความดี ทั้งกายวจี มโนพร้อมกัน

95. มาตามนัด

เอ้า ฮาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย เอ้าฮะฮะไฮ้ จงรีบไปให้ทันเวลา

เอ้า ฮิฮิฮิ ดูให้ดีเขามีใหม่มา เอ้าฮ้าเฮฮา พร้อมใจกันมาพบหน้าพร้อมกัน

เฮ้ พร้อมใจมาเรียน ฮาพากเพียรบากบั่น มาซิมาซิ มาซิเร็วพลัน ถึงวันเวลาเข้าเรียน

96. ง่วงนอน

ง่วงจริง ง่วงจริง ง่วงจริง ง่วงจริงอย่านั่งนิ่งอยู่กับที่

ลุกขึ้นยืนแล้วตบมือ 5 ที่ (ปรบมือ 1 2 3 4 5) นั่งลงกับที่แล้วจะหายง่วงเอย

97. ลูกเสือตรงเวลา

(สร้อย) วันแรกก็โดนเสียแล้ว ต๊ายแล้วต๊ายแล้ว อะไรกันหว่า (ซ้ำ)

ลูกเสือต้องมีวินัยจะมาจะไปต้องตรงเวลา

ไปไหนต้องไปเป็นหมู่ (ซ้ำ) จุ๊กกรู จุ๊กกรู ตรงต่อเวลา (สร้อย)

ลูกเสือต้องมีวินัยจะมาจะไปต้องตรงเวลา

ไปไหนต้องไปเป็นกลุ่ม (ซ้ำ) ไปประชุมตรงต่อเวลา (สร้อย)

98. แลน

แลน แลน แลน แลน แลน แลน หมายิกแลนแล่นขึ้นต้นโดน (ซ้ำ)

เหยี่ยวมันร้องเฉ็งแง (ซ้ำ) ก้มลงมองแลแลนวิ่งลงโคน

99. เสียงดนตรี

(สร้อย) ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ปาม ป่าม ป้าม ป่าม ป้าม ปาม ปาม ปาม (ซ้ำ)

มา มา มา มา มา มา เถิดเรามาร่วมร้องเพลงกัน

ลืมความทุกข์เร็วพลันสนุกสุขสันสันต์กันให้เต็มทรวง

ดนตรีแสนดีไม่เคยจะมีความทุกความลง

ฟังดนตรีชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงให้ใครช้ำใจ (สร้อย)

ดู ดู ความเป็นคน มันสับมันสน จนแสนระอา

บางคนล้นเงินตรามีสุขหนักหนาพาพ้นโพยภัย

บางคนจนสิ้นดี คนเลว คนดีมีคละกันไป

ดู ดู ไปวุ่นวายมาผ่อนมาคลายหัวใจด้วยเพลง (สร้อย)

100. ออกกำลัง

ยื่นแขนทั้งสองออกไป กำมือไว้ส่ายเอวแรงแรง (ซ้ำ)

แล้วหมุนไปรอบตัว (ซ้ำ) กำมือไว้ส่ายเอวแรง

101. ใกล้เข้ามาอีกนิด

ใกล้เข้ามาอีกนิด ชิดชิดเข้าไปอีกหน่อย

สวรรค์น้อย อยู่ในวงฟ้อนรำ รูปหล่อขอเชิญมาเล่น

เนื้อเย็นขอเชิญมารำ มองมาในตาหวานฉ่ำ(ซ้ำ)

มะมารำกับพี่นี้เอย

102. หล่อจริงนะดารา

หล่อจริงนะดารา งามตาจริงแม่สาวเอย

วันนี้ฉันมีความสุข สนุกรื่นเริงหัวใจ

ที่นี่เป็นแดนสวรรค์ เธอกับฉันมาเล่นคองก้า

103. ยวนยาเหล

ยวนยาเหล ยวนยาเหล่ หัวใจว้าเหว่ ไม่รู้จะเร่ไปหาใคร

จะซื้อเปลยวนที่ด้ายหย่อน (ซ้ำ) จะเอาน้องนอนไกวเช้าไกวเย็น

104. ช่อมาลี

ช่อมาลีคนดีของพี่ก็มา สวยจริงหนาเวลาค่ำคืน (ซ้ำ) โอ้จันทร์ไปไหน

ทำไมถึงไม่ส่องแสง เดือนมาแฝงแสงสว่าง เมฆน้อยลอยมาบัง (ซ้ำ)

แสงสว่างก็จางหายไป

105. ดอกฟ้าจะร่วง

ดอกฟ้าจะร่วง (รับ) พวงพะยอมโรยรา(รับ) ดอกฟ้าจะโรยเมื่อลมโชยมาถลาลงดิน

เหมือนรักเราสิ้นไม่มีเยื่อใย ดอกฟ้าแต่ก่อน (รับ) เคยส่งกลิ่นหอมสลักตรึงใจ(รับ) ยังไม่ทันไรก็ร่วงโรยรา

106. ตามองตา

ตามองสายตามาจ้องมองกัน รู้สึกเสียวซ่านหัวใจ

ว่ารักฉันก็ไม่รัก ว่าหลงฉันก็ไม่หลง ฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้

เธอช่างงามวิไล เหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา

107. มอง หา

มอง มองหา ขวัญตาเจ้าอยู่แห่งใด

มอง มองไป ขวัญใจทำไมไม่มา

เธอบอกให้พี่มารอ โอ้หนอนั้นเป็นไปได้

เป็นเพราะเหตุอันใด ขวัญใจทำไมไม่มา (ซ้ำ)

มองเสียจนเก้อ คู่รักเธอนั้นคือใครกัน

มอง มองไปจิตใจไหวหวั่น คู่รักฉันคล้ายกันกับเธอ

108. มาลัยชาวค่าย

กลองยาวเร้าหทัย แห่พวงมาลัยให้สุขสำราญ (ซ้ำ)

เราหมู่บริการสนุกสนานกันหนักหนา มาเถิดพี่น้องมาร่วมกันร้องบรรเลง

จะสดชื่นและครื้นเครง (ลา ลา ลา ลา ลา รับ) ต้องโห่กันเองสักสามลา (ล่า ลา ลา ล่า ลา ล่า )

แห่เอยแห่ไป แห่รอบกองไฟวนขวามือเรา (ซ้ำ)

เถิดเทิงกลองยาวสนุกเกรียวกราวกันหนักหนา หากแม้นบังเอิญมาลัยเดินผ่านใคร

โห่สักครั้งหน่อยเป็นไร(ลา ลา ลา ลา ลา รับ) เพื่อเป็นแรงใจคนแห่มา(ล่า ลา ลา ล่า ลา ล่า )

มาลัยพวงงาม เราพยายามทำกัน (ซ้ำ)

เชิญมาให้ผู้เป็นประธานนั้นหนา หากไม่ถูกใจขอพระอภัยมณี

สุดฝีมือก็แค่นี้ (ลา ลา ลา ลา ลา รับ) อยากทำให้ดีแต่ไม่มีเวลา (ล่า ลา ลา ล่า ลา ล่า )

แห่เอยมาลัย แห่รอบกองไฟสามรอบพอดี (ซ้ำ)

คนไหนที่มีพวงมาลัยให้มา อีกพุ่มดอกไม้ที่ใช้บรรยายรายการ

ส่งมอบให้ท่านประธาน (ลา ลา ลา ลา ลา รับ) จะได้เริ่มรายการเฮฮา

109. แห่พวงมาลัย

แล้วจัดแจงแห่งพวงมาลัย.........ไปให้ประธาน(ซ้ำ)

เราหมู่บริการ สำราญใจเอย เอ้ยโอละหน่าย........

แล้วชักชวนทุกหมู่..........ที่เดินผ่าน(ซ้ำ)

แห่กับหมู่บริการ สำราญใจเอย เอ้ยโอละหน่าย................

พวงมาลัยพวงนี้.......จากดวงใจ (ซ้ำ)

จากลูกเสือไทย เอ้ยโอละหน่าย................

แห่กันไป รำกันไป......ให้สนุก (ซ้ำ)

เราลูกเสือไทยไม่มีทุกข์ มีแต่สุขใจเอย เอ้ยโอละหน่าย................

เวียนจากขวาไปซ้าย......ได้สามรอบ (ซ้ำ)

แล้วนำพวงมาลัยมอบให้แก่ท่านประทานเอย เอ้ยโอละหน่าย................

110. ควายลากเกวียน

ควายลากเกวียน โอ๊ยปวดเศียรเหมือนเกวียนลากควาย

จะลากอย่างไร ถึงจะได้ไม่ให้ปวดเศียร

ใกล้เข้าไปอีกนิด สะกิดลูกควายบ่อย

ลูกเสือน้อย ลากนิดลากหน่อย

ลากควายแทนเกวียน บะ บะ โอ้บะ โอ้บะ โอ้บะ

111. พายงัด

ลูกคลื่นกระเซ็นกระซัด พายงัดฉันกลัวเรือล่ม

พายเรือทวนลม ฉันกลัวเรือล่ม พายงัด พายงัด

เกิดมาฉันยังไม่เคยรัก หวั่นใจนักกลัวรักจะมาเจอ

เทวดาดลใจให้มาเจอ ฉันรักเธอฉันยังไม่บอกใคร

ฉันรักใคร ฉันยังไม่บอกเธอ

112. กิ่ง ก้าน ใบ

กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ำ)

ลมพัดมาแรงจริง (ซ้ำ)

ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ

113. เล่นสนุก

เล่นอะไรก็ไม่สนุก เท่าขับตุ๊ก วิ่งชนกำแพง

ออย ตุ๊ก ยับเยิน ออย คนขับย่ำแย่

เล่นอะไรก็ไม่ค่อยเท่ เท่าขับรถเมล์วิ่งลงในคลอง

ออย รถเมล์ยับเยิน ออย คนขับย่ำแย่

เล่นอะไรก็ไม่เอาถ่าน เท่าขี่จักรยานวิ่งชนหัวตอ

ออย จักรยาน ยับเยิน ออย คนขับย่ำแย่

เล่นอะไรก็ไม่มีใครสน เท่าขับรถยนต์วิ่งชนกันเอง

ออย รถยนต์ยับเยิน ออย คนขับย่ำแย่

114. ค่าน้ำนม

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล

แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่กล่อมลูกน้อยนอนเปล ไม่ห่างหันเหไปจนไกล

เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ

เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

*ควร คิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม

โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน

บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

(ซ้ำ *)

115. จากครูด้วยดวงจิต

จำครูได้ไหม สอนเธอเมื่อวัยศึกษา จากตอน กา จนเติบมาเรียน A B C

คำตอนสอนสั่งให้ตั้งอยู่ในความดี ซุกซนเกเรียนเฆี่ยนตี ไม้เรียวครูนี้จากใจ

โรงเรียนศาลา หลังคารั่วยามหน้าฝน โต้ลมหนาวร้อนแดดลม เรายากจนจึงทนจำใจ มีครูสอง

คนรวมห้องเรียนปนกันไป เพราะเป็นแม่พิมพ์บ้านไกล วิชาใด สอนได้สอนดี

ลูกศิษย์บ้านนา หน้าตาแมมมอมซอมซ่อ รักครูดังแม่ดังพ่อ หัวใจจดจ่อคำสอนอย่างดี

ชาวบ้านนาซึ้งคุณค่าครูมากมี ยกครูเป็นปูชนีย์ กิจใดไหนมีครูนี้จัดการ

นมนานกาเล พื้นเพเดิมเรายังเหมือน ศิษย์ได้ดีแล้วอย่าเชือน จงกลับเยือนมาฟูฟื้นบ้าน ครูยัง

เหมือนเก่า ไต่เต้าเฝ้ากอปการงาน รับใช้ชาติราชการ สร้างบุญสุนทานไม่ชิงดีใคร

116. จากศิษย์ด้วยดวงใจ

ยังจำเสมอ ทุกคราวเมื่อเจออุ่นใจ เปรียบดังได้เห็นดวงไฟยามอยู่ในความมืดทุกข์หม่น

คำตอนสอนสั่ง ยังตั้งอยู่ในกมล ค้ำจุนยามเคยอับจน คนนั้นนามขานว่าครู

เมืองโตโอฬาร ทุกแดนกันดารป่าเขา ย่อมมีครูทุกลำเนา ควรเรียกเขาว่ายอดนักสู้ เป็นพิมพ์ของชาติ

องอาจไม่เกรงศัตรู เขาเอาพระคุณอุ้มชู ไม่มีพระเดชไปสู้กับใคร

ศิษย์ก้มกราบกราน พระคุณครูซ่านดวงจิต รักครูโดยซื่อสนิท เพราะครูลิขิตชีวิตก้าวไป

กตัญญูแม้ครูจะอยู่แห่งไหน ขอภาวนาจิตใจ อ้อนวอนพระให้คอยคุ้มครองครู

จงเป็นโพธิ์ทอง ของปวงดรุณรุ่นหลัง อยู่เย็นเป็นศูนย์พลัง นำสร้างสรรค์นำไทยให้รู้ เป็นพิมพ์ของ

ชาติ องอาจด้านภูมิความรู้ ทุกคนย่อมเรียนจากครู แม้ใครลบหลู่ ย่อมเสื่อมทรามเอย..

117. อิ่มอุ่น

อุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม อุ่นอกอ้อมแขน อ้อมกอดแม่ตระกอง

รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใย ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน

ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน

อิ่มใดใด โลกนี้มีเทียบเทียม อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน

น้ำนมจากอก อาหารของความอาทร แม่พร่ำเตือน พร่ำสอน สอนสั่ง

ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง ให้เจ้าเป็น ความหวังของแม่ต่อไป

ใช่เพียงอิ่มท้อง ที่โลกร่ำร้อง เพราะต้องการไออุ่น

อุ่นไอรัก อุ่นละมุน ขอน้ำนมอุ่น จากอกให้ลูกดื่มกิน

ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน

ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง ให้เจ้าเป็น ความหวังของแม่ต่อไป

ใช่เพียงอิ่มท้อง ที่โลกร่ำร้อง เพราะต้องการไออุ่น

อุ่นไอรัก อุ่นละมุน ขอน้ำนมอุ่น จากอกให้ลูกดื่มกิน..... จบ .....__

 

 

กลับหน้าหลัก